REGULAMIN SKLEPU

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi Cateringowej oraz usług drogą elektroniczną przez ArtDiet Catering Dietetyczny Andrzej Cendrowski, Patrycja Jasińska Spółka Cywilna z siedzibą w Brwinowie, za pośrednictwem serwisu internetowego www.artdiet.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

1. Biuro Usługodawcy – miejsce przeznaczone do obsługi Użytkowników, w tym osobistego odbioru posiłków, stanowiących przedmiot Usługi Cateringowej, pod adresem: Armii Krajowej 3/12, 05-840 Brwinów.

2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę posiłków stanowiących przedmiot Usługi Cateringowej w Dni Robocze.

4. Dostawca – oznacza Usługodawcę.

5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.

9. Okres abonamentowy – oznacza okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Użytkownika Dostawę posiłków, będących przedmiotem Usługi Cateringowej, lub w trakcie którego Użytkownik dokonuje odbioru osobistego posiłków, będących przedmiotem Usługi Cateringowej.

10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

13. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.artdiet.pl

14. Usługa Cateringowa – usługa przygotowania i dostawy lub umożliwienia osobistego odbioru posiłków, opisanych szczegółowo na Stronie Internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.

17. Usługodawca – oznacza:
a) Andrzeja Cendrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą wspólnik spółki cywilnej ArtDiet Catering Dietetyczny Andrzej Cendrowski z siedzibą w Brwinowie (05-840), ul. Armii Krajowej 3 lok. 12, NIP: 9512189695, REGON: 364453030, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
b) Patrycję Jasińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą wspólnik spółki cywilnej ArtDiet Catering Dietetyczny Patrycja Jasińska z siedzibą w Brwinowie (05-840), ul. Armii Krajowej 3 lok. 12, NIP: 5342328137, REGON: 364452993, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
działających jako wspólnicy spółki cywilnej ArtDiet Catering Dietetyczny Andrzej Cendrowski, Patrycja Jasińska Spółka Cywilna z siedzibą w Brwinowie (05-840), ul. Armii Krajowej 3 lok. 12, NIP: 5342520633, REGON: 364456962; e-mail: biuro@artdiet.pl, będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

18. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

§ 4 Usługi

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę Cateringową, a także drogą elektroniczną usługi nieodpłatne. Usługi nieodpłatne są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę odpłatną tj.: Usługę Cateringową.

3. Usługa odpłatna Usługa Cateringowa zamawiana jest zgodnie z §5 Regulaminu i polega na przygotowaniu i dostawie posiłków na adres podany przez Użytkownika, lub dokonywaniu osobistego odbioru posiłków przez Użytkownika – w zależności od wyboru Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie określa w szczególności: rodzaj diety; czas trwania diety (abonamentu); czy dieta obejmuje weekendy, czy też nie; ilość kalorii; ilość zamówionych Usług Cateringowych.

4. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Prowadzenie Konta Użytkownika.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.

7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §11 Regulaminu.

8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Zamówienia na usługi odpłatne

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Cateringowej.

2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając cechy Usługi Cateringowej, którą jest zainteresowany.

4. Dodanie Usługi Cateringowej do zamówienia następuje przez wybór polecenia ZAMÓW, po określeniu cech Usługi Cateringowej w formularzu, prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk “Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę Cateringową i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową o świadczenie Usługi Cateringowej.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy świadczenia Usług Cateringowych, będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

7. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa świadczenia Usługi Cateringowej.

8. Po zawarciu Umowy Usługi Cateringowej, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

9. Aktywacja Usługi Cateringowej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

10. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Cateringowej, Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy. O wszelkich innych kosztach, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową o świadczenie Usługi Cateringowej , Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za usługi odpłatne:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku aktywacja usługi odpłatnej rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy z opcją odbioru osobistego w Biurze Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy, zaś posiłek wydany w biurze Sprzedawcy);
c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, z opcją odbioru osobistego w Biurze Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś posiłek wydany w biurze Sprzedawcy);

3. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy świadczenia Usługi Cateringowej w terminie 7 Dni roboczych.

4. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy świadczenia Usługi Cateringowej. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa

1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć usługi będące przedmiotem Umowy świadczenia Usług Cateringowych w sposób niewadliwy.

3. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia oraz godziny Dostaw, a także godziny, w jakich możliwy jest odbiór osobisty posiłku, w razie wyboru takiej opcji przez Użytkownika.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Serwisu liczony jest w Dniach roboczych.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika na adres wskazany w formularzu zamówienia oraz we wcześniej ustalonych godzinach.
W trakcie trwania Okresu abonamentowego Użytkownik ma możliwość zmiany adresu Dostawy (uwzględniając obszar Dostaw, wskazany w zakładce “Dostawa” na Stronie Internetowej Serwisu). Informacja powinna zostać zgłoszona Usługodawcy z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego do godziny 11.00 telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Użytkownik ma prawo do wstrzymania Dostaw lub odbiorów osobistych posiłków w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu Dostaw lub odbiorów osobistych posiłków powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego do godziny 11.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania Dostawy lub odbiorów osobistych posiłków.

7. Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Użytkownik ma możliwość odbioru osobistego zamówionych posiłków, stanowiących przedmiot Usługi Cateringowej. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu, po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą świadczoną Usługę Cateringową.

§ 8 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług Cateringowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy biuro@artdiet.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9 Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Cateringowej, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi Cateringowej.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Cateringowej, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Cateringowej, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

9. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi Cateringowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umów zawartych na czas określony)

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.

6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.